Obchodní podmínky

pro kurzy a semináře


Jako pořadatelem se rozumí Ing. Federica Marková, se sídlem Pod Novým lesem 137/50, 162 00Veleslavín, Praha 6 (není provozovna), IČ: 67900194.

Účastník se může přihlásit přímo prostřednictvím těchto webových stránek a kontaktního formuláře, nebo e-mailem.

Účast na všech kurzů a seminářích je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání kurzu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

Jakýkoli vzdělávací kurz, seminář či poskytovaná služba není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se dále zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.)

Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky se vystaví potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku, popřípadě zálohy rezervace na kurzu se odešlou elektronicky. Vyrozumí se zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídne se jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.

Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek se nevrací. Účastnický poplatek se vrátí pouze na základě písemného zrušení přihlášky do čtrnácti (14) dnů před konáním semináře nebo kurzu. Zálohy kurzovného, které jsou pro některé kurzy vyžadovány jsou nevratné. Slouží jako záloha pro rezervaci místa, které je účastníkovi rezervováno. Zálohou je blokována možnost účasti jiného účastníka, a tedy při neúčasti na kurzu propadá pořadateli kurzu.

PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky se zašle objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuvedení e-mailové adresy poštou) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) či výzvou k platbě zálohy kurzovného, převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na pořadatelův účet. Ceny kurzů a seminářů jsou uvedeny s DPH. Pořadatel není plátce DPH.

Účastník svým přihlášením a účastí na jakékoli kurzu nebo semináře pořadatele souhlasí s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na akcích pořádaných pořadatelem. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že takto získaný materiál může být využit k propagačním účelům pořadatele. Účastník svým přihlášením a účastí na jakékoli akci pořadatele bere na vědomí, že jednotliví lektoři si mohou pořizovat audio, video a foto záznamy pro účely archivace akce, nebo pro vlastní prezentaci, ovšem výhradně na vlastních webových stránkách nebo video kanálech (Youtube, Vimeo, Instagram, apod.). Účastník bere na vědomí, že je oprávněn sdělit lektorovi, že si nepřeje být zachycen na takovém audio, video a/nebo foto záznamu. Pořizování audio, video a/nebo foto záznamů akce i její části účastníkem je zakázáno .

Veškeré blogový materiál - a materiály ve všech kurzech, videích a podobně - jsou pouze pro osobní použití. Účastník kurzů nebo seminářů nemá povolení používat materiály pořadatele nebo je veřejně distribuovat bez písemného svolení. Vybrané vzdělávací kurzy a semináře podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své.

Služby nabízené a poskytované pořadatelem (včetně veškerých vzdělávacích, učebních a blogových materiálů) slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobnostního rozvoje. Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody. Pokud se někdo rozhodne provést projekt, cvičení, dietní režim, úpravu domova nebo jakýkoli jiný návrh uvedený na těchto materiálech, činí tak na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.